Verbeterde doormelding Brandmeldinstallatie (BMI) door koppeling met MultiBel

doormelding brandmeldinstallatie

Met het bouwbesluit 2012 is voor een groot deel een eind gekomen aan de verplichting om brandmeldinstallaties automatisch door te melden aan de alarmcentrale van de brandweer (RAC: Regionale alarmcentrale). Aanleiding om deze verplichting te laten vervallen is om het aantal loze alarmeringen te beperken.

In het bouwbesluit staat dat doormelding brandmeldinstallatie verplicht is voor bouwwerken met een bepaalde gebruiksfunctie waar zich minder zelfredzamen bevinden, zoals zorgclusterwoningen en gebouwen met kinderopvang- of gezondheidszorgfunctie. Dit zijn over het algemeen mensen die hulp nodig hebben bij het vluchten in het geval van brand.

Het vervallen van de verplichte doormelding voor veel organisaties heeft de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen neergelegd bij de gebruikers.

Veel organisaties hebben nu een koppeling met een particuliere alarmcentrale (PAC). Ook organisaties bij wie de doormelding blijft bestaan zijn door de wijzigingen in het bouwbesluit en de ambities van de brandweer (project STOOM, dat staat voor Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen met het doel om van Brandweer Nederland om nodeloze meldingen terug te dringen tot 5%) gaan kijken naar hun eigen systemen en processen. Er wordt in veel gevallen bewust actie ondernomen, immers de gevolgschade van een brand die onopgemerkt blijft kan enorm groot zijn; zowel materieel als immaterieel.

Organisaties kiezen er voor om, naast doormeldingen aan RAC of PAC, Brandmeldinstallaties te koppelen met MultiBel. De koppeling met MultiBel zorgt ervoor dat als een Brandmeldinstallatie een brand detecteert er direct melding wordt gedaan naar de (aanwezige) BHV’ers, beheerder en vaak ook de directie / eigenaar. Het doel van de koppeling is dat in het geval van een echte brand sneller kan worden gestart met het blussen of de evacuatie.

Een nodeloze melding geeft veel overlast aan een organisatie. Het onderbreekt het werk en kan ook resulteren in een ontruiming van het gebouw. Erger wellicht nog kan het ervoor zorgen dat medewerkers minder alert worden in het geval dat er een echte brand is. Een nodeloze melding zorgt er ook voor dat de brandweer uit moet rukken en niet beschikbaar is voor hulpverlening op een andere locatie.

In het kort: de MultiBel brand alarmering door de koppeling met de BMI zorgt ervoor dat de brand sneller kan worden geverifieerd, eventuele nodeloze meldingen bij de brandweer verder terug gedrongen kunnen worden en in het geval van een echte brand sneller tot blussen of evacuatie kan worden overgegaan.

Voor zowel de ondernemer, de verzekeraar en de overheid (brandweer) betekent de toevoeging van MultiBel een reductie van materiële en immateriële schade. Immers juist de eerste minuten van een brand zijn cruciaal om in te grijpen.