EHBO voor meer veiligheid op het werk in België

De verplichtingen van de werkgever met betrekking tot de EHBO op het werk liggen in België vast in het Koninklijk Besluit (KB) van 15 december 2010. EHBO op het werk wordt ook wel Bedrijfseerstehulp of Eerste hulp op het werk genoemd.

EHBO op het werk

Een belangrijk aspect in de verplichting van de werkgever, zoals aangegeven in het KB is te vinden onder de “algemene verplichtingen”. Hierin staat vermeld dat de werkgever verplicht is om de nodige maatregelen te nemen om de drie doelstellingen te bereiken:

  • zo snel mogelijk eerste hulp kunnen verstrekken aan de werknemers die het slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, en indien nodig de gespecialiseerde diensten alarmeren,
  • kunnen zorgen voor het vervoer van de slachtoffers, ofwel naar het verzorgingslokaal ofwel naar hun woning, ofwel naar een verzorgingsinstelling, voor zover het slachtoffer kan worden vervoerd,
  • de nodige contacten leggen met de diensten gespecialiseerd in medische noodhulp en reddingswerkzaamheden en met de verzorgingsinstellingen, opdat de slachtoffers zo vlug mogelijk de gepaste medische hulp zouden krijgen.

Om de eerste doelstelling (het zo snel mogelijk eerste hulp op het werk verlenen) te kunnen bereiken is een intern communicatiesysteem van belang.

Intern communicatiesysteem / alarm

Er wordt uitgegaan van een antwoordtijd van maximaal 3 minuten. Dit komt er op neer dat binnen 3 minuten na het ongeval iemand aanwezig moet zijn voor de eerste hulp aan het slachtoffer en dat er eerste zorg kan worden verleend. De verantwoordelijkheid voor het beschikken over een adequaat eerste hulp alarmeringssysteem is aan de onderneming.

In het document “Eerste hulp op het werk” wordt als idee genoemd:

“In grote ondernemingen zullen naamlijsten van de hulpverleners met hun telefoonnummers en eventueel hun foto worden geafficheerd, ofwel zullen de hulpverleners bijvoorbeeld herkenbaar zijn door het dragen van een badge op hun werkkledij. Op de lijsten kunnen ook de telefoonnummers worden vermeld van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Deze lijsten kunnen op strategische plaatsen worden geplaatst, zoals op het mededelingenbord, bij de productie-eenheden, de sociale lokalen of zelfs op het intranet van de onderneming.”

MultiBel

Wij denken dat het ophangen van naamlijsten met telefoonnummer en foto zeker een idee is, het is naar onze bescheiden mening alleen een slecht idee. Het oproepen van een eerste hulpmedewerker, bedrijfseerstehulp of ontruimer m.n. in grote organisaties kan het beste ondersteund worden door een goed werkend oproepsysteem. Er kan rekening gehouden worden met het oproepen van de juiste persoon, op het juiste communicatiemiddel en op de snelste manier.

Wilt u meer weten over hoe MultiBel u kan helpen bij de eerste hulp alarmering in België?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende (online) demo.

    Wij delen graag onze kennis. Hiervoor schrijven we artikelen, whitepapers, nieuwsberichten etc. Volgt u ons al op Linkedin? Hiermee krijgt u nieuwe content op uw eigen tijdlijn.